Orly Fridman - אורלי פרידמן - תנאי שימוש
 
1 ברוכים הבאים לאתר https://www.orlyfridman.co.il (להלן: “האתר“). האתר מנוהל ומופעל על-ידי אורלי פרידמן, (להלן: “מפעיל האתר“).השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
 
1.2 תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת.
2. הגדרות
באתר זה למונחים הבאים תינתן המשמעות המופיעה לצידם אלא אם כן יאמר מפורשות אחרת, כדלקמן:
 
“מפעיל האתר” אורלי פרידמן
“משתמש” כל מי שיבחר לעשות שימוש בשירותים הניתנים על ידי מפעיל האתר, בין באתר עצמו ובין בכל דרך אחרת והעומד בדרישות הכשירות הנקובות בסעיף 4.1 שלהלן;
“מדיניות הפרטיות” מדיניות הפרטיות של מפעיל האתר הניתנת לעיון מטה;
“השירותים” כהגדרתם בסעיף 3.1 להלן;
“חוק הכשרות המשפטית” חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב – 1962;
“חוק הבזק” חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982;
“חוק הגנת הפרטיות” חוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981;
“חוק הגנת הצרכן” חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981;
 
3. תנאי השימוש והשירותים הניתנים במסגרת האתר
3.1 האתר מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:
 
3.1.1 גלישה ועיון בתכנים שונים.
 
3.1.2 רכישת מוצרים ו/או שירותים.
 
3.1.3 שיתוף ושליחת פריטים מן האתר מן המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא”ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות.
 
3.1.4 הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).
 
(להלן: “התכנים ו/או השירותים“).
 
3.2  מובהר כי מפעיל האתר אינו מתחייב כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר ומפעיל האתר יהיה רשאי לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי.
 
3.3  מובהר, כי מפעיל האתר רשאי לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף מפעיל האתר  בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: “התוכן“), אשר על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמו הטוב ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר.
 
3.4 תנאי השימוש, ביחד עם מדיניות הפרטיות של מפעיל האתר מהווים את המסמכים המהותיים של מערכת היחסים המשפטית שבין הצדדים והמסדירים את השימוש בשירותי האתר והשימוש במערכת על ידי מפעיל האתר ו/או מי מטעמו בעבור המשתמש.
 
3.5 מפעיל האתר רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי לעשות כל שינוי בתנאי שימוש אלו ו/או מדיניות הפרטיות לרבות באופן של מחיקה ו/או הוספה של תנאים חדשים. השימוש באתר יהיה כפוף לתנאים החדשים לאחר השינוי ולפיכך עליך לקרוא את תנאי השימוש והתנאים הנוספים בכל פעם שהינך עושה שימוש באתר.
 
3.6  השימוש באתר, מהווה את הסכמתך לאמור בתנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות.
4. תנאי אכשרה
4.1 משתמש הרשאי להשתמש בשירותים המסופקים על ידי מפעיל האתר הינו כזה העומד בכל התנאים הבאים באופן מצטבר כדלקמן: רשאי להירשם למערכת ולקבל שירותים כל אדם העומד בכל התנאים וההגבלות הבאות:
 
4.1.1 לא הוכרז כפסול דין בהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית ו/או כל דין אחר (אם המשתמש קטין או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס);
 
4.1.2 בעל תעודת זהות תקפה;
 
4.1.3 בעל כתובת בישראל (באם הינו מעוניין לקבל את הפריטים שיירכשו לביתו);
 
4.1.4 בעל תיבת דוא”ל תקינה;
 
4.1.5 בעל כרטיס אשראי בבעלותו תקף ופעיל;
 
4.1.6 בעל מספר טלפון ישראלי פעיל הניתן דרכו ליצור קשר עם המשתמש;
 
4.2 בעשיית השימוש בשירותים המסופקים על ידי מפעיל האתר המשתמש מסכים כי מפעיל האתר  רשאי לעשות שימוש במידע, בכפוף לכל דין, ובהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
 
4.3 מפעיל האתר רשאי להפסיק את מתן השירותים, כולם או חלקם, בכל דרך שתיראה לו לנכון ובלבד שמשתמשים ששילמו על השירותים יזכו לקבל את השירותים במלואם או לחלופין יזכו להשבת הסכום ששולם על ידם למפעיל האתר.
 
4.4 מפעיל האתר יהיה רשאי לחדול ממתן השירותים למשתמש ספציפי אם זה עשה אחד או יותר מהעניינים הבאים:
 
4.4.1 המשתמש הפר את הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות;
 
4.4.2 המשתמש הפך להיות חסוי בהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית;
 
4.4.3 המשתמש לא עמד בחיוביו הכספיים כלפי מפעיל האתר;
5. הרכישה באתר
5.1 האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת תכשיטים מבין התכשיטים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר.
 
5.2 כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את התכשיט או השירות. עבור כל תכשיט או שירות המוצע באתר יוצג “דף תכשיט” בו יופיעו פרטי התכשיט לרבות מידע גמלוגי (ככל ונדרש על פי כל דין) או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן “דף התכשיט“).
 
5.3 מפעיל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי, רשאי לעדכן את דף התכשיט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת ובלבד שמי שביצע הזמנה והשלימה בהתאם לאמור לעיל קודם למועד השינוי יקבל את הזמנתו בהתאם לתנאים ששרו טרם ביצוע השינוי האמור.
 
5.4 מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות בקשר עם הצבעים ו/או הגוונים המופיעים בתמונות ו/או גודל התכשיטים ובין התכשיטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי התכשיטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב או כל מסך אחר.
 
5.5 המחירים המוצגים באתר כוללים מס ערך מוסף כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
 
5.6 על מנת לבצע רכישה באתר, יתכן ויידרש המשתמש לבחור סיסמא ו/או שם משתמש, וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא יוכל מפעיל האתר להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: “ביצוע ההזמנה“).
 
5.7 מסירת פרטים כוזבים בכוונת מכוון עלולה לעלות כדי עבירה פלילית על כל המשתמע מכך.
 
5.8 המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך (אלא אם כן ניתנה הסכמתו במועד אחר לרבות בעת רכישת תכשיטים בחנויות מפעיל האתר ו/או בעת הצטרפות למועדון החברים שלו).
 
5.9  במעמד ביצוע ההזמנה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.
 
5.10 המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (כלומר בוצעה על ידי המשתמש הזמנה לרבות מסירת פרטים נכונים ומלאים והזמנה זו אושרה על ידי חברת האשראי) יכונו להלן: “התכשיטים והשירותים הנרכשים“.
 
תנאים להשלמת עסקת הרכישה:
 
5.11 עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שמפעיל האתר יקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב על פי הנהוג בין גופים אלו.
 
5.12 במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברות האשראי – יקבל המשתמש הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהתכשיטים הנרכשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה.
 
5.13 במקרה של תכשיט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, יהיה מפעיל האתר רשאי להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה.
 
5.14 הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת מפעיל האתר וזאת עד 5 ימי עבודה ממועד השלמת הזמנת התכשיטים ו/או השירות. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד מפעיל האתר ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.
 
5.15 מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.
 
משלוחים
שליח עד הבית | (עד 7 ימי עסקים) – 30 ש"ח 
אפשרות למשלוח מהיום להיום בתיאום מראש
החלפות
אם ברצונך להחליף פריט, יש ליצור קשר לתיאום דרך שירות הלקוחות בצירוף תעודת אחריות 
החזרות
ניתן לבצע החזרה של התכשיט עד 14 יום מקבלת התכשיט. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב למפעיל האתר בלבד, באמצעות דוא”ל orlyfridman5@gmail.com בהודעת הביטול יציין המשתמש את שמו המלא, מספר תעודת הזהות שלו ואת מספר כרטיס האשראי שסיפק במועד רכישת השירותים. במקרה של ביטול רכישת השירותים שלא בשל פגם בשירות או אי התאמה, יהיה רשאי מפעיל האתר לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבין השניים. החזרה באמצעות שליח מבית הלקוח - 30 ש״חהחזרת החבילה לחנות הקרובה לביתך תוך מילוי טופס ביטול העסקה - חינםהביטול יתבצע במשרדי החברה עד 7 ימי עסקים מיום קבלת החבילה מהחנות.האמור לעיל כפוף למדיניות החברה ותקנון האתר.   
אם ברצונך להחליף פריט (בהתאם לתקנון) ניתן להגיע לחנות הקרובה אלייך ולבצע את ההחלפה עד 30 יום מקבלת התכשיט. 
 
אם ברצונך להחליף פריט באמצעות שליח באמצעות תיאום דרכנו
 
 ושליח יגיע אלייך עם הפריט החדש למסירה ואיסוף הפריט הקודם בעלות 15₪ בלבד. 
 
החלפה שניה בעלות . 25₪
 
 
6. אספקת המוצר
6.1 המשתמש רשאי לבחור באספקת התכשיטים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו או לחילופין, לבחור באספקת התכשיטים אל חנות מחנויות מפעיל האתר או ליעדי מסירה קבועים מראש על פי בחירתו ובכפוף לאפשרויות שיינתנו לו בעת מעמד השלמת ההזמנה והרכישה.
 
 
7. אספקה לבית המשתמש
7.1 מפעיל האתר יספק למשתמש את התכשיטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: “חברת השילוח“). אספקת התכשיטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 5 ימי עסקים למעט ישובים מרוחקים).
 
7.2  מפעיל האתר אינו אחראי לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת התכשיטים מחוץ לשטחי ישראל במסגרת ביצוע והשלמת ההזמנה באתר.
 
7.3 ככלל, לא תתאפשר אספקת תכשיטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג.
 
7.4 מפעיל האתר אינו מחויב לספק את התכשיטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.
 
7.5 אספקת התכשיטים לביתו של המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: “דמי המשלוח“). דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר.
 
7.6 דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.
 
 
10. אבטחת מידע
10.1 מפעיל האתר, פועל בכל דרך סבירה לשמור את המידע שנמסר לו על ידי המשתמשים, ככל וזה יועבר באמצעות האתר. יחד עם זאת, לא ניתן להבטיח באופן גורף כי לא תיתכן האפשרות כי שרתי מפעיל האתר ו/או כל מקום אחסון דיגיטלי אחר של מפעיל האתר לא ייפרץ על ידי צד ג’.
 
10.2 כל עוד מפעיל האתר יפעל באופן סביר הוא לא יהיה אחראי לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מפריצה כאמור לרבות עשיית שימוש בלתי מורשה במידע שהועבר על ידי המשתמש למפעיל האתר ובכלל זה שימוש בלתי מורשה בכרטיס האשראי של המשתמש.
11. אחריות על התכשיטים
11.1 לתכשיטים הנמכרים על ידי מלווה תעודת אחריות שתוקפה הינו שנה אחת ממועד ביצוע ההזמנה.
 
11.2 ניתן לעיין בתעודת האחריות כאן.
 
11.3 בהתאם להוראות הדין הרלבנטיות, בנוסף לתעודת האחריות תסופק עם התכשיט גם תעודה גמולוגית.
 
11.4 יובהר כי הממצאים בתעודה הגמולוגית הנ”ל שתסופק ביחד עם התכשיט הנרכש הינם על פי הערכה בלבד אשר בוצעה ע”י מפעיל האתר על פי מיטב ניסיונו ומומחיותו ובהתאם לציוד העומד לרשותו, ייתכן, כי התכשיט נשוא התעודה יוערך באופן שונה על ידי אנשי מקצוע אחרים.
12. הגבלת אחריות
12.1 מפעיל האתר עושה מאמצים רבים כדי לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.
 
12.2 ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי מפעיל האתר במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (‘As Is’ ו- ‘As Available’). מפעיל האתר לא ישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש.
 
12.3 המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שמפעיל האתר אינו אחראי, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.
 
12.4 מפעיל האתר ו/או מי מטעמו, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:
 
12.4.1 בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;
 
12.4.2 הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;
 
12.4.3 שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים;
 
12.4.4 כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים;
 
12.4.5 הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;
 
12.4.6 נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכדומה, בתוכן באתר.
 
12.4.7 שיבוש בקליטת פרטי לקוח במחשבי החברה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה למפעיל האתר, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמשים. כך, גם לעניין פעולת רכישת מוצר באמצעות האתר אשר לא נקלטה במחשבי מפעיל האתר עקב שיבוש כאמור.
 
12.4.8 אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.
13. שיפוי
הנך מתחייב לשפות את מפעיל האתר ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
14. שינויים באתר והפסקת השירות
14.1 מפעיל האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, ואת היקפם וזמינותם של השירותים בו.
 
14.2 מפעיל האתר יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים כאלה או אחרים לפי החלטתו.
 
14.3 לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעיל האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 
14.4 מפעיל האתר רשאי להפסיק בכל עת את מתן השירותים כולם או מקצתם. מפעיל האתר יפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש וזאת מבלי לפגוע בזכויותיהם של משתמשים באתר שכבר נרשמו ושילמו עבור השירותים.
משלוחים
שליח עד הבית | (עד 7 ימי עסקים) – 30 ש"ח 
החלפות
אם ברצונך להחליף פריט, יש ליצור קשר לתיאום דרך שירות הלקוחות בצירוף תעודת אחריות –  

customer@zaban-bechor.co.il
החזרות
ניתן לבצע החזרה של התכשיט עד 14 יום מקבלת התכשיט. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב למפעיל האתר בלבד, באמצעות דוא”ל   info@zaban-bechor.co.il בהודעת הביטול יציין המשתמש את שמו המלא, מספר תעודת הזהות שלו ואת מספר כרטיס האשראי שסיפק במועד רכישת השירותים. במקרה של ביטול רכישת השירותים שלא בשל פגם בשירות או אי התאמה, יהיה רשאי מפעיל האתר לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבין השניים. החזרה באמצעות שליח מבית הלקוח - 30 ש״חהחזרת החבילה לחנות הקרובה לביתך תוך מילוי טופס ביטול העסקה - חינםהביטול יתבצע במשרדי החברה עד 7 ימי עסקים מיום קבלת החבילה מהחנות.האמור לעיל כפוף למדיניות החברה ותקנון האתר.   
אם ברצונך להחליף פריט (בהתאם לתקנון) ניתן  לתאם .אם ברצונך להחליף פריט באמצעות שליח, יש ליצור קשר במייל orlyfridman5@gmail.com

 ושליח יגיע אלייך עם הפריט החדש למסירה ואיסוף הפריט הקודם בעלות 15₪ בלבד. 

החלפה שניה בעלות . 25₪
6. אספקת המוצר
6.1 המשתמש רשאי לבחור באספקת התכשיטים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר על פי בחירתו ובכפוף לאפשרויות שיינתנו לו בעת מעמד השלמת ההזמנה והרכישה.
7 . אספקה לבית המשתמש
7.1 מפעיל האתר יספק למשתמש את התכשיטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: “חברת השילוח“). אספקת התכשיטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר .
אפשרות למשלוח מהיר בתיאום מראש(עד 5 ימי עסקים למעט ישובים מרוחקים).

7.2  מפעיל האתר אינו אחראי לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת התכשיטים מחוץ לשטחי ישראל במסגרת ביצוע והשלמת ההזמנה באתר.

7.3 ככלל, לא תתאפשר אספקת תכשיטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג.

7.4 מפעיל האתר אינו מחויב לספק את התכשיטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.

7.5 אספקת התכשיטים לביתו של המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: “דמי המשלוח“). דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר.

7.6 דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.

10. אבטחת מידע
10.1 מפעיל האתר, פועל בכל דרך סבירה לשמור את המידע שנמסר לו על ידי המשתמשים, ככל וזה יועבר באמצעות האתר. יחד עם זאת, לא ניתן להבטיח באופן גורף כי לא תיתכן האפשרות כי שרתי מפעיל האתר ו/או כל מקום אחסון דיגיטלי אחר של מפעיל האתר לא ייפרץ על ידי צד ג’.

10.2 כל עוד מפעיל האתר יפעל באופן סביר הוא לא יהיה אחראי לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מפריצה כאמור לרבות עשיית שימוש בלתי מורשה במידע שהועבר על ידי המשתמש למפעיל האתר ובכלל זה שימוש בלתי מורשה בכרטיס האשראי של המשתמש.
11. אחריות על התכשיטים
11.1 לתכשיטים הנמכרים על ידי מלווה תעודת אחריות שתוקפה הינו שנה אחת ממועד ביצוע ההזמנה.

11.2 ניתן לעיין בתעודת האחריות כאן.

11.3 בהתאם להוראות הדין הרלבנטיות, בנוסף לתעודת האחריות תסופק עם התכשיט גם תעודה גמולוגית.

11.4 יובהר כי הממצאים בתעודה הגמולוגית הנ”ל שתסופק ביחד עם התכשיט הנרכש הינם על פי הערכה בלבד אשר בוצעה ע”י מפעיל האתר על פי מיטב ניסיונו ומומחיותו ובהתאם לציוד העומד לרשותו, ייתכן, כי התכשיט נשוא התעודה יוערך באופן שונה על ידי אנשי מקצוע אחרים.
12. הגבלת אחריות
12.1 מפעיל האתר עושה מאמצים רבים כדי לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.

12.2 ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי מפעיל האתר במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (‘As Is’ ו- ‘As Available’). מפעיל האתר לא ישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש.

12.3 המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שמפעיל האתר אינו אחראי, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.

12.4 מפעיל האתר ו/או מי מטעמו, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:

12.4.1 בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;

12.4.2 הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;

12.4.3 שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים;

12.4.4 כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים;

12.4.5 הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;

12.4.6 נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכדומה, בתוכן באתר.

12.4.7 שיבוש בקליטת פרטי לקוח במחשבי החברה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה למפעיל האתר, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמשים. כך, גם לעניין פעולת רכישת מוצר באמצעות האתר אשר לא נקלטה במחשבי מפעיל האתר עקב שיבוש כאמור.

12.4.8 אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.
13. שיפוי
הנך מתחייב לשפות את מפעיל האתר ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
14. שינויים באתר והפסקת השירות
14.1 מפעיל האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, ואת היקפם וזמינותם של השירותים בו.

14.2 מפעיל האתר יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים כאלה או אחרים לפי החלטתו.

14.3 לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעיל האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

14.4 מפעיל האתר רשאי להפסיק בכל עת את מתן השירותים כולם או מקצתם. מפעיל האתר יפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש וזאת מבלי לפגוע בזכויותיהם של משתמשים באתר שכבר נרשמו ושילמו עבור השירותים.
15. תשלומים והפסקת ההתקשרות
15.1 מפעיל האתר גובה תשלום בגין השירותים. שיעור התשלום יימסר למשתמש בטרם ביצוע החיוב.

15.2 התשלום יבוצע באמצעות הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש לרבות פרטי כרטיס האשראי והכל כפי שתואר לעיל.

15.3 היות ועסקת ההתקשרות בין מפעיל האתר לבין המשתמש הינה “עסקת מכר מרחוק” כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הצרכן אזי שבעשיית השימוש בשירותים הניתנים על ידי מפעיל האתר ובאישור תנאי שימוש אלו מאשר המשתמש כי תנאי שימוש אלו עונים על הגדרת “המסמך” הנקובה בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן.

15.4 כל משתמש שיעשה שירות בשירותים המסופקים על ידי מפעיל האתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

15.5 להלן תמצית כללי הביטול (הכללים המלאים של תנאי הביטול נקובים בחוק הגנת הצרכן העומד לעיון הציבור באתר משרד הכלכלה והתעשייה):

15.5.1 ברכישה של מוצר ניתן לבטל את העסקה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת התכשיט או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם.

15.6 ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב למפעיל האתר בלבד, באמצעות דוא”ל orlyfridman5@gmail.com בהודעת הביטול יציין המשתמש את שמו המלא, מספר תעודת הזהות שלו ואת מספר כרטיס האשראי שסיפק במועד רכישת השירותים.

15.7 במקרה של ביטול רכישת השירותים שלא בשל פגם בשירות או אי התאמה, יהיה רשאי מפעיל האתר לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבין השניים.

15.8 תנאי לביטול העסקה הינו השבת התכשיט למפעיל האתר בצירוף חשבונית הרכישה (או אספקת פרטים מספקים לצורך זיהוי הרכישה) במי מחנויותיו (בכפיפות להיות החנות פתוחה ובתיאום מראש עם מפעיל האתר), במקום מושבו של מפעיל האתר או באמצעות שירות שליחויות על חשבון המשתמש.

15.9 כל תכשיט שנרכש במסגרת האתר ניתן להחליפו בתכשיט אחר וזאת תוך 30 ימים מקבלת התכשיט על ידי המשתמש. במקרה של החלפה עלות מסירת התכשיט החדש למשתמש והשבת התכשיט המוחלף למפעיל האתר תחול על חשבון המשתמש בלבד.

15.10 תנאי נוסף לביטול העסקה שלא בשל פגם בשירות או אי התאמה או בקשר עם החלפת התכשיט בהתאם למדיניות הנקובה לעיל הינו אי עשיית שימוש כלשהו
 
אבא הלל 7 , מתחם הבורסה, רמת גן (הגעה בתאום מראש)     |   050-5229394